Trong chiến lược phát triển năm 2010 và các năm tiếp theo, Hưng Long luôn coi lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty. Bên cạnh việc mang lại lợi nhuận, lĩnh vực này còn hỗ trợ cho lĩnh vực xây lắp, xây dựng và các lĩnh vực khác cùng phát triển. Phấn đấu đến năm 2015, Hưng Long  sẽ là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, Hưng Long  sẽ không ngừng củng cố và phát triển các nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực này, hình thành các phòng ban chuyên nghiên cứu về đầu tư kinh doanh bất động sản.